FAQs Complain Problems

नाम थर संसोधन तथा दुवै नामको व्यक्ति एकै भएको सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढिमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष । वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१५०
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा प्रष्ट खुलेको रितपूर्वकको निवेदन
  • सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकताको सक्कल र प्रतिलिपि
  • नाम, थर आदि फरक परेको सम्बन्धित कागजातको प्रतिलिपि
  • बसाईसराई गरि आएको भए बसाईसराई प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
  • पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
  • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का गरिने